Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Psychologen Centrum Wageningen

DEFINITIES:
Psychologen Centrum Wageningen: Psychologen Centrum Wageningen of de door haar ingezette medewerkers, freelancers of leveranciers
Overeenkomst: schriftelijk document of e-mail waaruit een wederzijds bevestigde afspraak blijkt tussen een cliënt en een vanuit Psychologen Centrum Wageningen bevoegde persoon Behandelovereenkomst: een overeenkomst tussen Psychologen Centrum Wageningen en een Cliënt in het kader van een psychologische behandeling
Cliënt: elke partij of natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Psychologen Centrum Wageningen, al dan niet via een tussenpersoon
Onderaannemerschap: een situatie waarbij Psychologen Centrum Wageningen onder verantwoordelijkheid van een andere zorgaanbieder werkt voor cliënten van die zorgaanbieder of waarbij cliënt werkt onder verantwoordelijkheid van Psychologen Centrum Wageningen voor cliënten van Psychologen Centrum Wageningen

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen cliënt en

1.1
Psychologen Centrum Wageningen, waarin de cliënt deelneemt aan een behandeling van of overeenkomst met Psychologen Centrum Wageningen alsmede op onderhandelingen ongeacht of deze al dan niet tot een overeenkomst leiden met Psychologen Centrum Wageningen.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover schriftelijk door Psychologen Centrum Wageningen aanvaard.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Psychologen Centrum Wageningen en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien zich tussen cliënt en Psychologen Centrum Wageningen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2 DE (BEHANDEL)OVEREENKOMST
2.1 Een behandelovereenkomst tussen de cliënt en Psychologen Centrum Wageningen komt tot stand door het akkoord gaan van de Cliënt met een eerste (intake)gesprek.
2.2 Psychologen Centrum Wageningen behoudt zich het recht voor een behandeling te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een behandeling bij Psychologen Centrum Wageningen niet verantwoord is. Psychologen Centrum Wageningen stelt zich niet aansprakelijk voor

vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen of mogen deelnemen aan een behandeling.
2.3 De cliënt kan een behandeling bij Psychologen Centrum Wageningen volgen indien hij/zij 16 jaar of ouder is. Indien de cliënt jonger is dan 16 jaar is schriftelijke toestemming van een ouder/voogd noodzakelijk.
2.4 De behandelovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling zoals mondeling of schriftelijk aangegeven door Psychologen Centrum Wageningen.

2.5 Overige, niet behandel-overeenkomsten komen tot stand door ondertekening van een offerte door alle daarin betrokken partijen.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIENT
3.1 De cliënt is verplicht alle door Psychologen Centrum Wageningen gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.
3.2 De cliënt garandeert dat hij/zij alle gestelde verplichtingen en instructies uit de (behandel)overeenkomst volgt en uitvoert.
3.3 De cliënt is verplicht gedurende een behandeling van Psychologen Centrum Wageningen deze op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid in verband met vakantie of andere omstandigheden.
3.4 Wanneer een behandeling minder dan 24 uren van tevoren wordt afgezegd, dan brengt Psychologen Centrum Wageningen het no showtarief bij Cliënt in rekening voor de hierdoor gemiste uren.
3.5 Cliënt is verplicht te handelen conform de richtlijnen van haar zorgverzekeraar. Wanneer zij dit niet doet dan is cliënt verplicht Psychologen Centrum Wageningen te vrijwaren van schade die daardoor zou kunnen ontstaan.
3.6 Cliënt is verplicht mee te werken aan een beoordeling van haar behandeling conform de daardoor door psychologen centrum Wageningen gestelde instructies. Wanneer cliënt dit weigert of niet binnen 30 dagen na aangeven hiervan door Psychologen Centrum Wageningen deze beoordeling conform instructies heeft gegeven, dan brengt Psychologen Centrum Wageningen automatisch een boete van 90 euro, exclusief eventuele BTW in rekening bij cliënt. In dit laatste geval komt de verplichte beoordeling voor cliënt voor deze behandeling te vervallen.

4. GEGEVENSOVERDRACHT
4.1 Psychologen Centrum Wageningen heeft op grond van de WGBO een geheimhoudingsplicht bij behandelovereenkomsten. Het is Psychologen Centrum Wageningen niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt persoonsgegevens en gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden. Uitzonderingen hiervoor zijn uw huisarts en uw zorgverzekeraar.
4.2 Psychologen Centrum Wageningen voelt zich in het kader van een goede en zorgvuldige behandeling verplicht om in noodgevallen of wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de cliënt gegevens uit te wisselen met derden.

5. BETALING
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen Psychologen Centrum Wageningen en de cliënt, de gebruikelijke door Psychologen Centrum Wageningen te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing. Voor de te hanteren prijzen en vergoedingen en alle verdere informatie over de betalingen verwijst Psychologen Centrum Wageningen naar de informatie die daarover op de website is geplaatst.
5.2 Indien betaling niet geschiedt binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de website, behoud Psychologen Centrum Wageningen zich het recht voor reeds ingeplande behandelsessies te annuleren. In het geval Psychologen Centrum Wageningen hiertoe besluit, wordt de cliënt hiervan per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht.
5.3 De standaard betalingstermijn van facturen is telkens 30 dagen. Hierna ontvangt u van ons een aanmaning met een betalingstermijn van 30 dagen. Na overschrijding zonder betwisting van de vordering van deze laatste termijn gaat u automatisch akkoord met de vordering en worden automatisch wettelijke rente (vermeerderd met 5%) en minimale incasso vergoeding in rekening gebracht conform de bepalingen van de wetgeving buitengerechtelijke incassokosten. Psychologen centrum Wageningen behoudt zich daarbij het recht voor ook overige kosten met betrekking tot inning van de betaling in rekening te brengen.

6. OPZEGGING BEHANDELOVEREENKOMST
6.1 Voor zowel cliënt als Psychologen Centrum Wageningen bestaat de mogelijkheid de behandelovereenkomst op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde behandeldoel zal of kan worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandeling voort te zetten.
6.2 Psychologen Centrum Wageningen behoudt zich ook het recht voor de behandelovereenkomst met cliënt op te zeggen, indien van de cliënt gedurende de behandeling een bepaalde periode niets wordt vernomen of deze onvoldoende meewerkt aan de behandeling.

7. OPSCHORTING EN ONTBINDING
7.1 Psychologen Centrum Wageningen behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van Psychologen Centrum Wageningen op te schorten, indien:
de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst; na het sluiten van de overeenkomst Psychologen Centrum Wageningen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te verwachten dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te verwachten dat de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zullen worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tegemoetkoming haar rechtvaardigt.
7.2 Psychologen Centrum Wageningen behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:

a) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
b) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan

worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.

7.3 Indien Psychologen Centrum Wageningen de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.

  1. 7.4  Psychologen centrum wageningen behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.
  2. 7.5  Opschorting of ontbinding ontslaat cliënt niet van haar betalingsverplichtingen.

8. OVERMACHT
8.1 Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van cliënt of Psychologen Centrum Wageningen en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van cliënt of Psychologen Centrum Wageningen komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop de cliënt of Psychologen Centrum Wageningen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de cliënt of Psychologen Centrum Wageningen niet in staat is de verplichtingen na te komen.
8.3 Voor zowel de cliënt als Psychologen Centrum Wageningen bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de cliënt of Psychologen Centrum Wageningen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De cliënt of Psychologen Centrum Wageningen is dan niet verplicht tot vergoeding van schade.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Indien blijkt dat Psychologen Centrum Wageningen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een behandeling of het aangaan van de overeenkomst. Psychologen Centrum Wageningen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
9.2 Psychologen Centrum Wageningen is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Psychologen Centrum Wageningen dan ook tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.
9.3 Ook wanneer bovenstaande niet opgaat is de totale aansprakelijkheid altijd beperkt tot maximaal 5.000 euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende zaken geldt als één gebeurtenis.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM
10.1 Het intellectuele eigendom van folders, behandelmateriaal en de websites van Psychologen Centrum Wageningen en de content daarvan ligt bij Psychologen Centrum Wageningen tenzij expliciet anders is aangegeven.
10.2 Het is Psychologen Centrum Wageningen ten allen tijde toegestaan de website en de inhoud daarvan, de disclaimer, haar tarieven en haar algemene voorwaarden te wijzigen. Bij wijziging van de algemene voorwaarden of tarieven is Psychologen Centrum Wageningen verplicht minimaal 3 maanden van tevoren deze wijzigingen kenbaar te maken (bijvoorbeeld door publicatie daarvan op haar website). Psychologen Centrum Wageningen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Wanneer de algemene voorwaarden wijzigen, dan is cliënt bevoegd om de bestaande overeenkomst per datum van de wijziging van de algemene voorwaarden te ontbinden.

11. TARIEVEN

  1. 11.1  Tarieven zullen worden gepubliceerd op de website of in een separate overeenkomst.
  2. 11.2  Tarieven zullen jaarlijks per 1 januari automatisch worden geïndexeerd conform het inflatiecijfer huishoudens zoals jaarlijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

12. KLACHTEN
12.1 Mocht een cliënt een klacht hebben jegens Psychologen Centrum Wageningen dan zal Psychologen Centrum Wageningen handelen conform de informatie over klachten op de website. 12.2 Klachten worden pas in behandeling genomen nadat alle betalingen voldaan zijn door cliënt. Als blijkt dat de klacht gegrond is en terugbetaling rechtvaardigt, dan zal dit uiteraard worden voldaan. Het indienen van een klacht rechtvaardigt dus niet het uitstellen van een betaling.

13. ONDERAANNEMERSCHAP
13.1 Wanneer Psychologen Centrum Wageningen een behandeling uitvoert of laat uitvoeren onder verantwoordelijkheid van Cliënt in de rol van zorgaanbieder, dan is Cliënt zelf verantwoordelijk voor zaken zoals kwaliteit, verzekeringen, arbeidsvoorzieningen, werkplek en fiscale zaken.
13.2 Alle kosten die niet expliciet benoemd zijn in een overeenkomst voor onderaannemerschap worden automatisch gedragen door Cliënt.
13.3 Wanneer cliënt zelf zorgaanbieder is en onder verantwoordelijkheid van Psychologen Centrum Wageningen behandelingen uitvoert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor betalingsrisico's van de aan deze behandeling onderworpen cliënten of tussenpersonen. Cliënt krijgt pas betaald nadat Psychologen Centrum Wageningen is betaald voor de werkzaamheden en dit conform dezelfde betalingsvoorwaarden als benoemd in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

13.4 Wanneer cliënt zelf zorgaanbieder is en onder verantwoordelijkheid van Psychologen Centrum Wageningen behandelingen uitvoert, dan is cliënt zelf verantwoordelijk voor zaken als kwaliteit, verzekeringen en fiscale maatregelen (waaronder BTW afdracht en VAR-WUO).
13.5 Cliënt vrijwaart Psychologen Centrum Wageningen van elke vorm van directe of indirecte schade die mocht ontstaan vanuit het werken in onderaannemerschap en Cliënt is hiervoor zelf afdoende verzekerd.

14. BIJZONDERE BEPALINGEN
14.1 Psychologen Centrum Wageningen en cliënt handelen conform de Wet BIG, de WGBO en de WBP.
14.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechten van de internetsite zijn in een aparte disclaimer opgesteld. Deze disclaimer treft u aan op de website van Psychologen Centrum Wageningen.

15. GESCHILLEN
15.1 Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Psychologen Centrum Wageningen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de geschillencommissie zorginstellingen die dan een bindende uitspraak mag doen. Uitzondering hierop zijn geschillen omtrent betalingen vanuit cliënt. Deze laatste zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Copyright Psychologen Centrum Wageningen versie 1 juli 2013.