Afgeven van verklaringen

Waarom een behandelend psycholoog geen verklaring afgeeft?
Van uw behandelend psycholoog heeft u gehoord dat hij/zij u geen verklaring afgeeft. Het betreft
een verklaring waarmee een direct materieel of juridisch belang is gemoeid. Dat wil zeggen dat u de
gevraagde verklaring wilt gebruiken in bijvoorbeeld een juridische procedure of wanneer u een
aanvraag voor een bepaalde voorziening wilt doen.
Met de weigering een dergelijke verklaring af te geven, handelt de psycholoog conform de regels die
zijn opgesteld door zijn/haar beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Het NIP heeft als standpunt dat een behandelend psycholoog geen verklaringen afgeeft over een
eigen cliënt waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld vanwege materiële of
juridische doeleinden.

Waarom is dit zo?
– De behandeling is gebaseerd op vertrouwen.
De psycholoog gaat in het professionele contact met u een vertrouwensrelatie aan. Het is
daarbij van groot belang dat de psycholoog zich kan concentreren op de behandeling zelf en
niet in een belangenconflict raakt waar hij/zij als behandelaar buiten staat. Een verklaring die
ziet op een materieel of juridisch belang kan het vertrouwen tussen u en de psycholoog
verstoren. Op deze manier kunt u de psycholoog alle informatie geven die noodzakelijk is
voor uw behandeling.

– De behandelend psycholoog is geen belangenbehartiger.
Een behandelend psycholoog houdt zich alleen bezig met de verbetering van uw psychische
gezondheid. Andere (juridische of materiële) belangen behartigt hij/zij niet.

– Bij een psychologische behandeling gaat het om de ‘waarheid’ van de cliënt.
Dat wil zeggen om uw eigen beleving van bepaalde gebeurtenissen of oorzaken en niet om
het vinden van de strikt feitelijke of juridische waarheid. De behandelend psycholoog heeft
ook niet de specifieke deskundigheid om onderzoek naar die laatste waarheid te doen.

Wat kunt u nu doen?
– Mogelijk kunt u volstaan met een verklaring over uw eigen gezondheid eventueel in de vorm
van een door u zelf ingevulde vragenlijst. Dit kunt u navragen bij de instantie die u om een
verklaring vraagt.

– U kunt de psycholoog om een afschrift van het dossier verzoeken aan de hand waarvan u zelf
bepaalde gegevens kunt (laten) inbrengen in een procedure of een verklaring kunt (laten)
opstellen.

– U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een andere psycholoog die u niet
behandelt. Deze onafhankelijke psycholoog kan een eigen beoordeling maken van uw
situatie eventueel aan de hand van met uw toestemming opgevraagde feitelijke informatie
bij de behandelend psycholoog. Instanties die om een beoordeling van uw psychisch
functioneren vragen, kunnen ook zelf (onafhankelijke) deskundigen inschakelen.

Bron: NIP